Celem działalności Fundacji Polskie Lasy jest:

 1. działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 2. działalność związana z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, turystyką i krajoznawstwem;
 3. wspieranie organizacji, osób, firm zajmujących się opieką nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń;
 4. dbanie o dobre imię polskiego leśnictwa oraz łowiectwa;
 5. inicjowanie, promowanie i budowanie strategicznej współpracy ukierunkowanej na promocję polskiego leśnictwa oraz łowiectwa w kraju i zagranicą;
 6. działanie mające na celu zachowanie, kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji i osiągnięć dziedzictwa kulturowego polskiego leśnictwa oraz łowiectwa;
 7. współpraca z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody jak i krzewienia wiedzy o polskim leśnictwie oraz łowiectwie;
 8. udzielanie pomocy leśniczym oraz myśliwym w obronie ich praw i godności, które doznały uszczerbku w związku z ich słusznymi działaniami;
 9. wspieranie działań w walce z kłusownictwem oraz innymi przejawami naruszeń prawa;
 10. podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt;
 11. promocja działalności w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego;
 12. integrowanie środowisk leśników, właścicieli lasów oraz myśliwych;
 13. inspirowanie debat i dyskusji dotyczących sytuacji polskiego leśnictwa i/oraz łowiectwa;
 14. współpraca z instytucjami państwa, samorządami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami opiniotwórczymi na rzecz działania w zakresie szerzenia wiedzy o leśnictwie i łowiectwie,
 15. rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu na tych terenach;
 16. inicjowanie, promowanie, popularyzowanie wspieranie i realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej w zakresie leśnictwa oraz łowiectwa;
 17. poszukiwania dla gospodarki łowieckiej nowych metod i form działalności, przy zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej;
 18. upowszechnianie zasad kuchni myśliwskiej oraz działanie na rzecz tworzenia rynku konsumenckiego dla wyrobów z dziczyzny w celu umożliwienia szerokiego dostępu społeczeństwa do tych w pełni ekologicznych produktów;
 19. działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie polskiego leśnictwa oraz łowiectwa, a także w zakresie ogólnego pojęcia „ochrony środowiska”;
 20. wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa;
 21. organizowanie oraz prowadzenie kursów/szkoleń/konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy naukowej na temat szeroko rozumianego leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony środowiska;
 22. działalność naukową i naukowo-techniczną w obszarze tworzenia rozwiązań prawnych i systemowych;
 23. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności.