Fundacja Polskie Lasy realizuje Projekt o nazwie:

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów sfinansowany w kwocie 340.000,00 złotych ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024.

Główne cele Projektu mają przede wszystkim na celu  zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości u właścicieli lasów prywatnych oraz samorządów z zakresu zasad prowadzenia odpowiedniej i zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach leśnych, a także podniesienie poziomu współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy właścicielami lasów prywatnych.

Wynikiem Projektu będzie:

 1. Opracowanie oraz wydanie trzech podręczników dla właścicieli lasów prywatnych oraz samorządów w formie e-booka

Wytworzone e-booki będą nosiły następujące tytuły:

 1. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
 2. Ochrona lasu i przyrody na terenach lasów prywatnych.
 3. Podstawowe uwarunkowania prawne odnoszące się do lasów prywatnych.

      2. Przeprowadzenie 12 szkoleń w formie webinarów on-line:

 • Organizacja 12 szkoleń on-line będzie obejmowała poniżej wymienione obszary tematyczne:
 1. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
 2. Zalesienia gruntów porolnych.
 3. Rodzaje i sposoby wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach w różnych klasach wieku.
 4. Monitoring drzewostanów pod kontem występowania szkodliwych owadów z uwzględnieniem objawów ich występowania oraz monitoring drzewostanów pod kontem występowania chorób grzybowych. Sposoby zwalczania i zapobiegania ich występowania.
 5. Sposoby zabezpieczania upraw przed zwierzyną.
 6. Pozyskanie drewna.
 7. Omówienie obowiązujących ustaw i aktów prawnych dotyczących lasów prywatnych.
 8. Interpretacja przepisów z komentarzem z uwzględnieniem przedstawienia obowiązujących wzorów i druków dla właścicieli lasów prywatnych.
 9. Omówienia niezbędnych wskazówek oraz informacji dla właścicieli lasów dotyczących zwiększenia bioróżnorodności oraz ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

       10. Przedstawienie działań przyjaznych dla środowiska                       takich  jak zakładanie remiz, tworzenie i pielęgnacje                       stref ekotonowych, pozostawianie drzew dziuplastych.

        11. Rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt                żyjących w Polsce.

        12. Omówienie procedury administracyjnej zgłaszania                        występowania gatunków roślin i zwierząt prawem                          chronionych na danym terenie.

    3. Przeprowadzenie jednej Konferencji dot.  problemów i sytuacji właścicieli lasów prywatnych oraz samorządów.

Szczegóły dot. realizacji Projektu będą dostępne na Naszych Social Mediach – dlatego zachęcamy do śledzenia naszch social mediów oraz odwiedzania naszej strony www.

Osoby zainteresowane otrzymaniem e-booków, uczestnictwem w szkoleniach oraz konferencji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@fundacjapolskielasy.pl