Bird's-eye view. Landscape from above

Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Działalność związana z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, turystyką i krajoznawstwem.

Wspieranie organizacji, osób, firm zajmujących się opieką nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń.
Dbanie o dobre imię polskiego leśnictwa oraz łowiectwa.
Inicjowanie, promowanie i budowanie strategicznej współpracy ukierunkowanej na promocję polskiego leśnictwa oraz łowiectwa w kraju i zagranicą.
Działanie mające na celu zachowanie, kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji i osiągnięć dziedzictwa kulturowego polskiego leśnictwa oraz łowiectwa.
Współpraca z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody jak i krzewienia wiedzy o polskim leśnictwie oraz łowiectwie.
Udzielanie pomocy leśniczym oraz myśliwym w obronie ich praw i godności, które doznały uszczerbku w związku z ich słusznymi działaniami.
Wspieranie działań w walce z kłusownictwem oraz innymi przejawami naruszeń prawa.
Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt.
Promocja działalności w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego.
Integrowanie środowisk leśników, właścicieli lasów oraz myśliwych.
Inspirowanie debat i dyskusji dotyczących sytuacji polskiego leśnictwa i/oraz łowiectwa.
Współpraca z instytucjami państwa, samorządami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami opiniotwórczymi na rzecz działania w zakresie szerzenia wiedzy o leśnictwie i łowiectwie.
Rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu na tych terenach.
Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie wspieranie i realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej w zakresie leśnictwa oraz łowiectwa.
Poszukiwania dla gospodarki łowieckiej nowych metod i form działalności, przy zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej.
Upowszechnianie zasad kuchni myśliwskiej oraz działanie na rzecz tworzenia rynku konsumenckiego dla wyrobów z dziczyzny w celu umożliwienia szerokiego dostępu społeczeństwa do tych w pełni ekologicznych produktów.
Działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie polskiego leśnictwa oraz łowiectwa, a także w zakresie ogólnego pojęcia „ochrony środowiska”.
Wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa.
Organizowanie oraz prowadzenie kursów/szkoleń/konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy naukowej na temat szeroko rozumianego leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony środowiska.
Działalność naukową i naukowo-techniczną w obszarze tworzenia rozwiązań prawnych i systemowych.
Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności.